متخصصین
متخصصین اطفال: آقای دکتر هدایت حیدری زاده
متخصص داخلی: آقای دکتر  لیلا مهدوی-معصومه علیزاده
متخصص بیهوشی: آقای دکتر مهدی معصومشاهی
پزشک جراح: آقای دکتر ملکشاهی

متخصص زنان وزایمان: خانم دکتر پروین خرمی

جستجو