واحد تغذیه
نام واحد : تغذیه
نام و نام خانوادگی مسئول : خانم عزت صحرایی
تعداد پرسنل : 1 نفر

شرح وظایف :
تهيه و تدوين برنامه عملياتی بخش تغذيه در راستای برنامه استراتژيک بيمارستان
تهيه و تدوين ونظارت بر فرآيند مديريت خدمات غذايی بيمارستان (شامل خريد مواد غذايی، انبارسازی، آماده
سازی، طبخ، نگهداری و توزيع غذا ...)
نگهداری، پياده سازی و اجرای دستورالعمل ها، آيين نامه ها و بخشنامه های مرتبط در سطح بيمارستان
برنامه ريزی جهت برگزاری دوره های آموزشی
جستجو