واحد مدارک پزشکی

نام واحد: مدارک پزشکی و آمار

نام و نام خانوادگی مسئول: خانم زینب فرضی

تعداد پرسنل: 3 نفر

 

 

شرح وظایف:

جمع آوری آمار روزانه، تهیه و تحلیل آمارهای ماهانه و سالیانه ، تهیه آمار و شاخص های آن برای مدیریت

تهیه اندکس بیماریها و جراحی ها

تهیه اندکس پذیرش بیماران بستری

کد گذاری پرونده ی بیماران

بایگانی پرونده ها 

جستجو