واحد حسابداری

نام واحد : حسابداری

نام و نام خانوادگی مسئول : آقای  حمداله نورمحمدی

تعداد پرسنل : 2 نفر

 

شرح وظایف :

تهیه و تنظیم اسناد مالی،حسابداری،اسناد هزینه،حقوق و دستمزد،مشارکت پزشکان و پرسنل

اضافه کاریري،مسکن،مهد کودک،اسناد هزینه های مربوط به بیمارستان،ماموریت

کمک های هزینه فوت،ازدواج،بیمه های تکمیلی،مطالبات

جستجو