درمانگاه تخصصی

ساعت کاری درمانگاه صبح و عصر می باشد.

پذیرش صبح از 7:30 دقیقه ی صبح بسته به حضور متخصص متغیر می باشد.

پذیرش عصر از ساعت 14:30 الی 20:00 می باشد.

پذیرش بیماران فقط به صورت حضوری صورت می گیرد.

جستجو