متخصصین درمانگاه تخصصی

متخصص اطفال: آقای دکتر هدایت حیدری زاده

متخصصین  داخلی: خانم دکتر لیلا مهدوی-خانم دکتر معصومه علیزاده

متخصص بیهوشی: آقای دکتر مهدی معصومش

پزشک جراح: آقای دکتر ملکشاهی

پزشک متخصص زنان وزایمان: خانم دکتر پروین خرمی

 

جستجو