درمانگاه تخصصی

مسئول درمانگاه: خانم فریده عبدالهی

تعداد پرسنل: 4 نفر

 

شرح وظایف:

پذیرش بیماران

ارائه ی قبض به بیماران

نوبت دهی به بیماران

 

 

جستجو