حاکمیت بالینی
 مسئول حاکمیت خدمات بالینی بیمارستان : خانم کبری گودرزی
مدک تحصیلی : کارشناس مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
 
وظایف دفتر حاکمیت بالینی در بیمارستان
1.      راهنمایی و ترویج حاکمیت بالینی در داخل بیمارستان
2.      تمرکز بر کیفیت مراقبت های بالینی
3.      شناسایی و تعریف شاخص های عملکرد
4.      شناسایی ، تحلیل و مدیریت ریسک فاکتورهای بالینی در بیمارستان
5.      بازنگری نتایج ممیزی بالینی بر اساس شاخص های تعریف شده و ایجاد توصیه هایی برای بهبود
6.       بازنگری حوادث بالینی نا مطلوب وعوارض جانبی دارو
7.      بررسی شکایات بیماران و کارکنان
8.      بازنگری ممیزی مدارک پزشکی و پرستاری
9.      ایجاد جوی از اعتماد
10.   داشتن جلسات عملی، دارای اختیار، بی طرف و پاسخگو
11.    سنجش میزان رضایت کارکنان وبیماران
 
حاکمیت بالینی و تعالی خدمات بالینی: 
  حاکمیت بالینی محور، لایحه ای  است که در اواخر دهه 1990 ارائه شد .این لایحه چارچوبی برای حمایت از تشکیلات محلی نظام سلامت انگلستان بود ، که این تشکیلات مسئولیت قانونی ارتقای کیفیت را بر عهده داشت .حاکمیت بالینی فرصت درک و آموختن روشهای ایجا گسترش اجزای مورد نیاز برای ارائه مراقبت با کیفیت را به ارمغان می آورد . پیشتر این مقوله و این عناصر، نامحسوس تر از آن تلقی می شدند که جدی انگاشته شوند،  یا برای بهبودشان تلاش شود.                                  
در چارچوب حاکمیت بالینی بررسی مجدد نقش ها در نظام سلامت امری ضروری تلقی شده و برای رسیدن به نظام سلامتی که در آن، چیزی کمتر از ارائه بهترین خدمات، قابل تحمل نمی باشد ابزار مناسب فراهم شده است در سال 1998 اسکالی و دونالدسون چشم انداز حاکمیت بالینی را چنین ارائه نمودند: "چارچوبی است که از طریق آن تشکیلات نظام سلامت انگلستان برای حفاظت و ارتقاء مستمر استانداردهای مراقبت، پاسخگو می گردد و این امر با به وجود آوردن محیطی که محور آن، تعالی خدمات بالینی است تقویت می شود.
در این مقوله نکته ای که همواره باید مورد توجه قرارگیرد این است که حاکمیت بالینی صرفاً با انجام آنچه درست به نظر می رسد قابل تحقق نخواهد بود بلکه سازمان های متولی امر سلامت برای ایجاد و ارتقاء کیفیت خدمات بالینی خود، به برنامه نیاز دارند .این برنامه باید بر ارزیابی نیازها و دیدگاههای بیماران، الزامات قانونی، قابلیت کارکنان، نیازهای برآورده نشده آموزشی و مقایسه واقع بینانه عملکرد کنونی با بهترین استاندادرهای طبابت استوار باشد.
نکته حائز اهمیت دیگر وجود احساس مالکیت و تعلق نسبت به برنامه است که نه فقط در سطح هیئت مدیره، بلکه از راس تا قاعده سازمان و در تک تک گروه ها و افراد باید وجود داشته باشد و یا پدید آید.
 
حاکمیت بالینی به طور رسمی چنین تعریف شده است :
چارچوبی که سازمانها ارائه دهنده خدمات سلامت را موظف به رعایت اصول تعالی خدمات بالینی نموده و از این طریق آنها را در مقابل حفظ و ارتقای کیفیت خدماتی که ارائه می دهند پاسخگو می گرداند.حاکمیت بالینی را می توان به مثابه تغییر فرهنگی تمام نظام سلامت در نظر گرفت که سازمان را برای ارائه خدمات سلامت مستمر ، پاسخگو، بیمار محور و با کیفیت تضمین شده، توانمند می سازد.
 
هفت محور اساسی نظام حاکمیت بالینی
 
1.      مدیریت خطر
2.      استفاده از اطلاعات
3.      اثر بخشی بالینی
4.      تعامل با بیمار و جامعه
5.      ممیزی بالینی
6.       مدیریت کارکنان
7.      آموزش و مهارت آموزی
جستجو