کمیته اجرایی

 

 

در راستای اجرای هرچه بهتر طرح تحول نظام سلامت ،سی وسومین  نشست راس ساعت 13 مورخه 24/10/93 در دفترریاست ، باحضور رییس بیمارستان ،مسئول حراست،پزشکان متخصص شاغل در طرح ،مسئول امورمالی وترخیص برگزارگردید.

این جلسه باهدف بررسی نامه شماره 40708/22معاونت محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی ایلام وبا محوریت آموزش دستورالعمل طرح تحول نظام سلامت به متخصصین ضریب کا که درسال جاری شروع به کارنموده اند تشکیل گردید.

 

مصوبات جلسه:

 

 

-تنظیم کا براساس کتاب ارزش گذاری نسبی تعرفه ها وباهماهنگی واحد ترخیص وامورمالی انجام شود .

-فارماکوپه دارویی با همکاری کلیه متخصصین بیمارستان وخانم دکتررحمتی تهیه گردد.
-در راستای اجرای هرچه بهتر طرح تحول نظام سلامت ، نقاط قوت وضعف توسط پزشکان مطرح گردد
جستجو