داروخانه

نام واحد: داروخانه

سرمایه گذار داروخانه: آقای محمود محمدی

پزشک داروخانه: خانم فاطمه رحمتی

تعداد پرسنل: 7نفر

 

این واحد آماده ی ارائه ی خدمت به بیماران سرپایی و بستری می باشد.

جستجو