آزمایشگاه

نام واحد: آزمایشگاه

نام مسئول واحد: آقای عین اله همتی

تعداد پرسنل: 13 نفر

 

شرح وظایف:

انجام آزمایشات هماتولوژی،ارولوژی،بانک خون،میکروبیولوژی،ادرار،مدفوع

جستجو